Disclaimer

Algemene bepalingen
ViaRegio.nl functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het aanbieden van diensten of overtollige spullen, ongedwongen kan snuffelen tussen al het aanbod. ViaRegio.nl is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan ViaRegio.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten nimmer toegankelijk voor minderjarigen.


ViaRegio.nl probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. ViaRegio.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart ViaRegio.nl (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.


Biedingen niet bindend
ViaRegio.nl is geen veilingsite, maar een advertentiesite met de mogelijkheid tot bieden. Een enkel bod is niet bindend en verplicht u niet tot aan- of verkoop. Er is geen sluitingstermijn, de advertentie en dus tevens het bod worden verwijderd als de advertentie ouder is dan twee maanden.


ViaRegio.nl is een platform voor particulieren zonder een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Bedrijven met een commerciele instelling (KvK inschrijving) mogen geen advertenties plaatsen zonder toestemming van viaRegio.nl.
Voor de tarieven aangaande het plaatsen van spullen, diensten en andere aanverwante voorwerpen, neemt u contact op met ViaRegio.nl via support@viaregio.nl. Het staat ViaRegio.nl vrij advertenties met een commerciele toon zonder toestemming van de adverteerder te verwijderen.

Algemene disclaimer
Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. ViaRegio.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van ViaRegio.nl komen. Het plaatsen van een advertentie is gratis. Indien men iets plaatst op ViaRegio.nl dan ontvangt men automatisch de nieuwsbrief met daarin de laatst aangemelde advertenties. Uitschrijven voor de nieuwsbrief is mogelijk via de afmeld-link rechtsonder in die nieuwsbrief.


ViaRegio.nl heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door ViaRegio.nl gecontroleerd of goedgekeurd. ViaRegio.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.


© ViaRegio.nl 2006-2014. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van ViaRegio.nl worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.